ราชมงคลพระนคร เจ้าภาพแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อน “สังคมไร้เงินสด” สนองนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 6 โชว์ศักยภาพสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้แนวคิด Digital biz พัฒนาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจของกลุ่มราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพรองรับการทำงานในสถานประกอบการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า ปีนี้การจัดงานมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจในยุค 2050 เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตในการทำธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างในลักษณะสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society โดยภายในงานมีการจัดแสดงการใช้หุ่นยนต์ในการซื้อสินค้าด้วยคิวอาร์โค้ด การแสดงแฟชั่นนักธุรกิจยุค 2050 (Fashion Show Businesspeople) การแข่งขันเกมส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Scoring by Application) ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *