ราชมงคลพระนคร หารือความร่วมมือกับสถานศึกษาและบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร หารือความร่วมมือกับ Mr.Pu Ruihui ประธานบริษัท Chongqing WELL International Education Mr.Tang Changjiang ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ Dr.Yang Hongmei ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Shanghai University of Finance and Economics Dr. Yang Hongmei ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Shanghai University of Finance and Economics Dr. Yue Xiao-Guang ซีอีโอ Hong Kong International Engineering and Technology Institute และ Ms.Zhang Lily จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในอนาคตจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการศึกษา หลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 โดยมีสาขานำร่องได้แก่ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังร่วมหารือเรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 อีกด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ในวันที่ 12 มกราคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *