ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. – มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560)

นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) มทร.พระนคร ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 และ 2563 โดยเลือกพื้นที่เขตดุสิต และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *