งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนการวางแผนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” โดย คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ ผู้บริหารนโยบายภาครัฐ บริษัทไอบีเอ็ม จำกัด, คุณวิเศษ วิศิษฎิ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีแรม จำกัด, ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้อำนวยการสถาบัน Creative Academic School for life long learning และคุณไกรทส องค์ชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 80 บริษัท เปิดรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งาน ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *