โครงการตลาดนัดนักศึกษา“RMUTP MARKET”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดนักศึกษา“RMUTP MARKET” จัดโดยชมรมผู้ประกอบการในสังกัดองค์การนักศึกษาของราชมงคลพระนคร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การซื้อขาย การผลิต การจำหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและมีรายได้พิเศษระหว่างที่กำลังศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมนักศึกษาให้ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม” ณ บริเวณโถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *