ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณวิธพล เจาะจิตต์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเงินของคณะบริหารธุรกิจ และเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ตลอดจนเสริมทักษะ ประสบการณ์ให้เป็นบัณฑิตคุณภาพทำงานเป็น รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *