นักศึกษา 9 คณะ เรียนรู้เขียนแผนธุรกิจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดโดยชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 2202 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ได้รับเกียรติจาก คุณวิทวัช น้อมบุญส่งศรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณภัทรพล โชติกรณ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้ และได้รับความกรุณาจาก อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ อาจารย์สาขาการจัดการและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบ และมี นางสาวนันทนา อินทรมาพลอย เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการ ในการอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาสมาชิกชมรมผู้ประกอบการจำนวน 5๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งยังได้รับความรู้ และสามารถเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงาน มีการมอบรางวัลให้แก่แผนธุรกิจ “Behind Studio” ทีมชนะ ทำธุรกิจให้บริการพื้นที่ทำอาหาร และรองอันดับ 1 ทีม “SWEETHERB” แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรละลายในน้ำ ทำให้การจัดโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

“ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว อีกทั้งมีปณิธานที่แน่วแน่ในการพัฒนความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ว่า มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเป็นที่พึ่งของสังคม” ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *