คณะสื่อสารฯ จัดโครงการฝึกอบรมดีเจวัยทีน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการดีเจวัยทีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย จากรายการ Club Friday) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ” และมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทต่างๆ” พร้อมทดลองการเป็นดีเจผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *