คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบริการวิชาการแก่สังคม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 60 ณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงศิลป์ จ.สุพรรณบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *