ขยายเวลา ส่งบทความเข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ส่งบทความเข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

– หนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานในสังกัด

– เอกสารรูปแบบการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้ >>>>>http://www.km11.rmuti.ac.th/ <<<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *