การอบรม “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ผศ.ศรีจันทน์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดในการปฎิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างเสริมจิตสำนึก ค่านิยมแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต อันส่งผลให้การบริหารจัดการสู่องค์กรมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยช่วงเช้า ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 (ITA)” และ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “ถอดรหัสพฤติกรรมการโกง” ส่วนช่วงบ่าย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บรรยายเรื่อง “ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยไทย” มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *