การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน ระยะที่ 1 เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพิ่มพูนความรู้และผลักดันให้การทำงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความถูกต้องและถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้างานการเงินและพัสดุ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *