ราชมงคลพระนคร ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนและศึกษาวัฒนธรรมจีน

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พบนักศึกษาเพื่อมอบนโยบายและให้คำแนะนำก่อนเดินทางเข้าร่วมค่ายวัฒนธรรม 2017 Guangxi University Chinese Camp ณ มหาวิทยาลัยกวางซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศในภูมิภาคเอเชียก่อนจะขยายผลไปสู่ประเทศอื่นๆต่อไป

ในการส่งนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยกวางซีในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาจำนวน 26 คน และ อาจารย์ผู้ควบคุม 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมและจัดเตรียมการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในการเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *