ราชมงคลพระนครแจกทุน – โควตาพิเศษป.ตรี สูงสุด 80 ทุน

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบทีแคชรอบแรก บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2560 พร้อมรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง ทั้ง 9 คณะ จำนวน 80 ทุน


รศ.สุภัทรา โกไสยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย จัดระบบการรับนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Thai university Central Admission System (TCAS) หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา2561 โดยรับนักศึกษา 4 รอบ คือ 1.การรับด้วย Portfolio 2.รับสมัครแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 3.รับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ เนื่องจากราชมงคลพระนครมีการเปิดภาคเรียน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ดังนั้นในรอบที่ 1 มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครนักเรียนทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอน 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ซึ่งมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 30 ทุน และรับระบบโควตาพิเศษ 30 คน ส่วนด้านดนตรี ศิลปะการแสดง มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 10 ทุน และรับระบบโควตาพิเศษ 10 คน โดยผู้สมัครต้องมีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับทีมชาติหรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติ ฯลฯ โดยนับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (ย้อนหลัง5 ปี) ทั้งนี้ หากนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษต้องกรอกใบสมัครอีกครั้งที่ std.offpre.rmutp.ac.th/sport_main หรือ std.offpre.rmutp.ac.th/performingart เชื่อว่ารูปแบบการคัดเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี้ จะลดการวิ่งรอกสอบ และมีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนมากขึ้น ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ลดความเครียดให้นักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th หรือ http://www.rmutp.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษา 02 665 3777 ต่อ 6963, 6323

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *