ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme) ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคล ภายใต้ความร่วมมือกับสิงคโปร์ โพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก Temasek Foundation

สำหรับในระยะต่อไปมหาวิทยาลัยจะยังจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้รับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์นักศึกษา และออกแบบการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการนักศึกษาหรือการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *