ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงผลงานวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผอ.ศูนย์การจัดการความรู้ เป็นผู้แทนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสระบุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรมนำนักวิจัยเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมทร.พระนคร ประกอบด้วยการลงทองลายไทยบนผ้าหม้อห้อม
น้ำดื่มสกัดจากดอกบัวหลวง ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่ อาทิ เยลลี่พร้อมดื่ม ไอศกรีม และซอส ธูปหอมจากเปลือกมะนาว ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากไม้โกงกาง จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โลชั่นบำรุงผิว จากคณะวิทยาศาสตร์ น้ำมันเขียวสมุนไพรใบมะยม จากคณะศิลปศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เส้นใยผักตบชวา จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สำหรับการออกแบบบูธแสดงแนวคิดความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบช่วยสร้างสีสันและความน่าสนใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมผลงานของมหาวิทยาลัย ท่านที่สนใจชมทรัพยากรไทยทรงคุณค่างานฯจัดแสดงระหว่าง 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *