ราชมงคลพระนคร จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นำทีมคณะผู้บริหาร และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดความรู้สู่อาจารย์ใหม่ ชวนร่วมผลักดันพันธกิจมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย โดยมี ผศ.ศรีจันทน์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีของอาจารย์ใหม่ต่อภารกิจและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ พร้อมทำความเข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การเขียนหลักสูตร ซึ่งอาจารย์จะต้องตอบสนองต่อพันธกิจเหล่านั้นอย่างครบถ้วน อีกทั้งต้องเป็นที่พึ่งของนักศึกษา พร้อมการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องของการสอน การวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่ถูกต้อง การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีอาจารย์ที่บรรจุใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน 29 คน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *