พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 3,043 ราย ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ปีนี้มหาวิทยาลัยฯได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน 3 คน ได้แก่ “นายฐาปน สิริวัฒนภักดี” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์” นักการเงิน การธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และ “นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์” ประธานกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นอกจากนี้ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ เช่น น.ส.นภาพร ศักดิ์ชินธาดากุล สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จากชนเผ่าปาเกอญอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ Tenzin Yangchen บัณฑิตเกียรตินิยม สาขาธุรกิจระหว่างประทศ คณะบริหารธุรกิจ จากประเทศภูฏาน รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *