ประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *