คณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้มีอำนาจแทนธนาคารออมสิน ด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมมือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ฯลฯ ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ผู้ประกอบการอื่นๆ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Start Up และอื่นๆ ให้ก้าวไปสู่ธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากนี้ยังทางคณะได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2560-2561 กับธนาคารออมสินเพื่อเปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” พร้อมเปิด “มหาวิทยาลัยประชาชน” จัดหาอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย สร้างห้องเรียนภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และช่วยเหลือสังคม ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *