ราชมงคลพระนคร เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2560 “World Lions Service Day 2017” เนื่องในโอกาสสโมสรไลออนส์สากล ครบรอบ 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-ดี พร้อมคณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เฝ้ารับเสด็จ โดยภายในงานมีกิจกรรมบริการตรวจร่างกาย บริการรับบริจาคโลหิต คัดกรองผู้ป่วยผ่าตาต้อกระจก บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นสายตายาว แจกแว่น 10,000 อัน บริการตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการแนะนำปัญหากฎหมาย บริการมอบข้าวสาร บริการแนะนำและฝึกอาชีพ และบริการตัดผม ชาย-หญิง

โอกาสนี้ ทรงตัดแถบแพรเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2560 “World Lions Service Day 2017” ทอดพระเนตรนิทรรศการ การแสดง และประทานเข็มที่ระลึกแด่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้เข้าเฝ้าถวายของที่ระลึกหนังสือชีวประวัติ “หมอพรองค์พระบิดาของการแพทย์แผนไทย” และเหรียญพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
จากนั้น ทรงทอดพระเนตรเรือนหมอพร อาคารพิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ โดยพิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร” เป็นเรือนไม้สีฟ้า หลังคาทรงปั้นหยา จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิก (Neo-Classic) เดิมเป็นอาคารที่ประทับของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในพื้นที่วังนางเลิ้ง ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร ตั้งอยู่ในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภายในจัดแสดงสิ่งของ และพระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาทิ ฉลองพระองค์ชุดทหารเรือ พระมาลา อินทรธนู หีบเหล็กสำหรับเก็บข้าวของ เป็นต้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *