ทีมนักวิจัย ราชมงคลพระนคร นำเสนอ Model ต้นแบบของ Fuel Cell แก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชัง

การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell Technology เป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความภูมิใจอย่างสูงที่ผลงานจากความรู้ความสามารถของนักวิจัยจะได้นำไปใช้จริง เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าดับบนเกาะสีชัง

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำเสนอ Model ต้นแบบของ Fuel Cell ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้า ระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจน โดยสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานของเชื้อเพลิง ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาด้านการบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชังให้มีความมั่นคงมากขึ้น โดยการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากการสาธิต Model ต้นแบบของ Fuel Cell และการนำเสนอแผนการศึกษาและพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง ชี้ให้เห็นถึงการทำงานของ Fuel Cell Technology รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น สิ่งที่ประชาชนบนเกาะสีชังจะได้รับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางการเงิน – เงินลงทุน และกรอบในการดำเนินโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดได้มีการซักถามและเสนอแนะเพื่อลงมือทำงานร่วมกันต่อไป

ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ซึ่งประสบปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง เนื่องจากสายเคเบิลใต้น้ำขาดเพราะเรือสินค้าทอดสมอทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ และการซ่อมแซมในแต่ละครั้งยังใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งการนำ Fuel Cell Technology จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำมันผลิตกระแสไฟฟ้า

ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร, อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ท่านอำนวย ทองสถิต, ท่านนายกฯดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง, คุณนิรุจ อัญชลี หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี, ดร.พลาคม ชัยกิตติศิลป์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ทีมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และที่สำคัญต้องขอบคุณทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกๆท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *