ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 6

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จาก 9 มทร. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “ สัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 6 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดยการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ให้กับนักศึกษาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันแบ่งเป็น 8 กิจกรรม ดังนี้
1.การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

2.การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

3.การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

4.การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา

5.การประกวดผลงานสหกิจศึกษา

6.การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ(ด้านภาษาอังกฤษ)

7.การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice)

8.การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ(The Best Practice) โดยแข่งขันภายใต้ธีม “Thriving in a Sustainable Future: Digitized Businesspeople”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *