ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *