ราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 3/2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจาก 22 สถาบันอุดมศึกษา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งเป็นคณะทำงานระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพภายในแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่าย C-IQA เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ชั้น 2 ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *