ราชมงคลพระนคร หารือ GEGCO พัฒนาภาษาอังกฤษ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ Ms.Faye Kusolcholada Managing Director และ Dr.Om Huvanandana Chief Operating Officer จาก The Global Education Group (GEGCO) ซึ่งเป็นภาคีของ Curtin University (Malaysia) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรพื้นฐาน 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ และหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ณ Curtin University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจะมีการลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมสถาบันภาษาและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *