ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทั่วไป ด้านคหกรรมศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี หรือ http://recruit.rmutp.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *