ราชมงคลพระนคร น้อมถวายดอกไม้จันทน์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร น้อมถวายดอกไม้จันทน์ แด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชร วรวิหาร จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อีกทั้งยังเป็นการน้อมแสดงความอาลัย และน้อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯได้ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต ตั้งจุดบริการประชาชนและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รวมถึงจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *