การบรรยายพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ภายใต้กิจกรรมร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสนิกรชาวไทย และชาวราชมงคลพระนคร โดยการน้อมนำแนวคิด พระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานตามศาสตร์แห่งพระราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *