คหกรรมฯ คว้า 20 รางวัลการแข่งขันทำอาหารและแกะสลัก งาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25 : The 25th International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services (นิทรรศการการค้าระหว่างประเทศชั้นนำสำหรับธุรกิจอาหารและโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาค FHT) ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6-9 กันยายน 2560

รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย

การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่

นางสาวปัทมปาณี สีสุราช ได้รับรางวัลหรียญทองประเภทเดี่ยวและเหรียญทองประเภททีม

นางสาวจิดาภา สุภามาลา ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยวและเหรียญทองประเภททีม

การแข่งขันทำอาหาร โดยนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ แข่งขันในรายการ The International Judges Panel of Thailand’s International Culinary Cup 2017 ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุม ได้รับ 8 รางวัล ได้แก่

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ทีมนางสาวสุทธิรัก แซ่ลิ่ม นายอริส พยายาม นายสัณหวัช ชูแก้ว ในเมนู SAM PAEN DIN, PLETNG MACHA and SIAM BURI

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ทีมนายเอกราช รมยะยศวัฒน์ นายปุณณพฤกษ์ อินเอี่ยม นายธนโชติ ขุนทอง ในเมนู แซบสยาม ซูวีศรีสยาม สยามเมืองยิ้ม

รางวัลเหรียญเงิน (Diploma)ทีมนางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ นายอภิสิทธิ์ เดชวรรณ และนางสาวนวรัตน์ วงษ์สุรกูล ในเมนูวิหกในรงรัง มรกตสยาม ธรณีวิถีไทย

• การแข่งขันประเภทเดี่ยว

รางวัลเหรียญเงิน (Diploma)ประเภท Duck Main Course by BR Group : Individua นายอริส พยายาม เมนูเป็ด 2อย่าง & 2 ซอสมันม่วงบดและผักโชเต

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ประเภทไทยโมเดิร์น เมนูฉู่ฉี่มัจฉา ข้าวหอมกุ้ง & ผักราดผักกะทิ

รางวัลเหรียญเงิน (Diploma) ประเภท Nagasakl Wagyu Main Course by NipponhamGroup:Individual นายสัณหวัช ชูแก้ว เมนูเนื้อวากิวเมนูสเต็ก เนื้ออบสมุนไพร

รางวัลเหรียญเงิน (Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นางสาว สิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ เมนูมัสมั่นปูจ๋า

รางวัลเหรียญเงิน (Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นายธนโชติ ขุนทอง เมนูสยามเมืองยิ้ม

•นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ และอ.กมลพิพัทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผู้ควบคุม ได้รับรางวัล 8 รางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน (Silver) Classic Thai Cuisine junior ได้แก่ น.ส.ขนิษฐา ทองทรัพย์ใหญ่

รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ นางสาวหนึ่งฤทัย รักอยู่ นางสาวจิตรประภา ศรีศรันยพงศ์  นายยศนนท์ นิยม

รางวัลทองแดง (Bronze) 2 รางวัล Word Street Food : Individual ได้แก่ นางสาวอารีญา พุ่มศรี นายจิรายุ ซิ้มเจริญ

รางวัลเหรียญเงิน( Diploma) Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่

ทีมนายดนุสรณ์ โอนหอม นายคุณานนต์ ชำกุล และนายธนพงษ์ ปัตถานัง

ทีมนายทศพล ศิริกิติกุล นายกิตติวัฒน์ สร้อยมาลี และนางสาวเทพรัตน์ ขันตี

ทีมนายกานต์ เสริฐวาสนา นางสาวศศิมล กล่อมพันธ์ และนายฐิติพันธ์ บุญมา

ทีมนายโชติพัฒน์ โรจนะเสน นายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ และนางสาวอรัญญา คำภา

รางวัลเหรียญเงิน( Diploma) Burger Innovation : Individual ได้แก่ นายสิชล สนธิสุวรรณ

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *