อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน (Workshop : Implementation Step)” เป็นวันที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ นักบัญชีฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวงเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *