อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน” มีคุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ นักบัญชี ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงเช้าเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร และช่วงบ่ายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *