หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจหนานหนิง


รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *