หารือทุนออสเตรเลีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คุณบุษริน สินธุนาวารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย และคุณวาทินี ขานวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมหารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *