หลักสูตร “Internet of Things : Online Course for Continuous Professional Development”

อาจารย์-นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Internet of Things : Online Course for Continuous Professional Development” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากนักวิชาการของ Curtin University ประเทศออสเตรเลียได้แก่ Prof. Kevin Fynn, Head of School of Electrical Engineering and Computing และ Ms. Nazanin Mohammadi ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *