หนุ่มบริหาร-สาวศิลปศาสตร์ คว้า RMUTP Freshmen 2017

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดงาน RMUTP Freshmen 2017 และนิทรรศการแสดงผลงาน “เพชรราชมงคลรุ่น 13” โดยเดินชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถพิเศษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และจัดการแสดงชุด Diamond 13, การแสดงชุด Shine your light

นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวด “RMUTP Freshmen 2017” ระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้คว้าตำแหน่ง BOY RMUTP Freshmen นายปณิธิ เฉลิมพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ, GIRL RMUTP Freshmen นางสาวชนิกานต์ ลำเจียก คณะศิลปศาสตร์, MISS SEASON RMUTP AWARD นายณภัทร เมธสุทธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, MISS CONGENIALITY RMUTP AWARD นายพิรัลรัตน์ หาญกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, MISS JUMBO QUEEN RMUTP AWARD นายราเชล เบริคก์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *