ราชมงคลพระนครได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวขอบคุณและปิดการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพจากภายนอกและภายใน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องสมุด ห้องLearning space รวมถึงสัมภาษณ์กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ (ศูนย์เทเวศร์)

รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์สกอ. กล่าวถึงสรุปผลการประเมินว่า มหาวิทยาลัยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์ เป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวที่ดี ด้านนักศึกษามีผลงานเด่นได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติจำนวนมาก นอกจากนี้จากการประเมินย้อนหลัง 3 ปี ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้คะแนนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (4.16)

“ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ทางมหาวิทยาลัยจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาต่อไป” รศ.สุภัทรากล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *