ราชมงคลพระนคร MOU 5 สถาบันการศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนวิชาการผลิตบัณฑิตคุณภาพ

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนทวีธาภิเศก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากรร่วมกัน นอกจากนี้ยังให้สิทธิ์โควตานักเรียนจาก 5 สถาบันการศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *