ราชมงคลพระนคร เปิดโลกนิทรรศการท่องเที่ยว

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว Discovery Thailand โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระโพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสัมมนาเพื่อการท่องเที่ยว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการจัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ และบูรณาการความรู้จากทฤษฎี โดยภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ จัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซุ้มนิทรรศการเชิญชวนท่องเที่ยวไทย วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *