ราชมงคลพระนคร หนุนนศ.เรียนดี มอบทุนกว่า 1.7 ล้านบาท

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร มอบทุนการศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” ปีนี้มีผู้รับทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 156 ทุน รวม 1,708,000 บาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 26 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *