ราชมงคลพระนคร รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว!!

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำทับผู้บริหารบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนางรัชนี เจริญนาค ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและงบประมาณ และนายกัมปนาท ดาวเรือง ผู้อำนวยการส่งมาตรฐานงบประมาณ 2 บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ 20 ปี พร้อมจัดอภิปรายหัวข้อ ความต้องการใช้บัณฑิตในยุคประเทศไทย จากสถานประกอบการ และช่วงบ่าย มีการนำเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการจาก 9 คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการ ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งในวันที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร มาเป็นวิยากรให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องข้อจำกัดของการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยรัฐสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และนางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องการพัฒนาศักยภาพคนในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา อธิการบดีกล่าวปิดท้ายว่า “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งสังคม และนี้คือวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เราชาวราชมงคลพระนครจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน พร้อมนำ 5 ยุทธศาสตร์มาปรับใช้ในการทำงาน เรามารวมพลังเป็นหนึ่งเดียว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *