ราชมงคลพระนคร จับมืออาชีวะ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา ภายใต้เรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 4–6 กันยายน 2560 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตนักศึกษาไทยให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทย ในบริบทประเทศไทย 4.0 และในอนาคตจะมีการลงนามระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งจะพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *