ราชมงคลพระนคร จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และสถานประกอบการธุรกิจอาหารไทย เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมอาหารไทยให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *