น้ำหวาน Miss Deaf Word 2017 รับโล่ยกย่องผู้พิการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ Miss Deaf Word 2017 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ พร้อมเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม โดยมีผู้บริหารของคณะเข้าร่วม วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรอง อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *