ราชมงคลพระนคร ครบรอบ 13 ปี เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชน คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”

กำหนดการคลิ๊ก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยแสดงศักยภาพทางการศึกษาผ่านการจัดงาน“13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งภายในงานมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการสังคม เพื่อตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา  12 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยจะส่งผลให้บัณฑิตของราชมงคลพระนครมีศักยภาพสูงสามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงานเฉลิมฉลองภายใต้แนวคิด “13 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” นับเป็นปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการกระตุ้นจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร นักศึกษา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเยาวชนที่คิดดี ทำดีอย่างต่อเนื่อง โดยมอบโล่รางวัล“เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ให้กับเยาวชนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหมั่นทำความดี อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่ทำความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไป

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะนำผลงานทางวิชาการ การแนะนำหลักสูตรจาก 9 คณะ และการเปิดรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 9 คณะคือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ปีนี้มีงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ เช่น การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ด้วยงานลงทองลายไทยสำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์เปลวเพลิงสีฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงและน้ำมัน ระบบแจ้งเตือนการหลับในขณะขับรถโดยใช้เทคโนโลยีติดตามดวงตา และการพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา และระบบบริหารจัดการลานจอดรถด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งและคลาวด์แพลตฟอร์ม

นอกจากนี้ยังมีกิจรรมที่น่าสนใจมากกมาย เช่น การอบรมอาชีพระยะสั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านบัญชี การขังขันทักษะทางมัคคุเทศก์ การขังขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 การประกวดผลงานเพื่อความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นต้น ผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มที่กองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร โทร 02-665-3777 ต่อ 6022 หรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *