ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

ดร.ไพศาล การถาง เปิดเผยว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้งาน “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) ซึ่งการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้ได้มีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ จุดประกายความคิด เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 สู่วิถีนวัตกรรม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว เป็นวิทยากร และยังจัดนิทรรศการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสาธิตทดสอบคุณภาพน้ำโดยใช้Test kit อย่างง่าย สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ทางเคมี เช่น ยาหม่อง พิมเสนน้ำ น้ำยาซักผ้า เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร02-836-3000 ต่อ6410 หรือhttp://sci.rmutp.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *