ราชมงคลพระนคร จับมือสิงห์ยิ้ม พัฒนาวิชาการ

 
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณกฤช นฤสิงห์สำราญ ประธานกรรมกลุ่ม บริษัทสิงห์ยิ้ม และ เอสวายจี โอล์ดดิง คอมพานี รวมถึงบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการโดยในอนาคตจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาร่วมพัฒนางานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในระบบฟาร์ม และเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *