ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Mr. Lester Khoo, Director of International Relations and Development จาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งการร่วมมือด้านวิชาการ มีการส่งนักศึกษาเพื่อไปสหกิจศึกษา การจัดทำหลักสูตร ด้านการจัดอบรมต่างๆ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาในอนาคต ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *