2 คณะราชมงคล คว้ารางวัลประกวดคำขวัญวันรพี

“กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตมั่นคง เที่ยงธรรมเที่ยงตรง เทิดองค์รพี”
แต่งโดย นายกรวัฒน์ มุนีนารถ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน การประกวดคำขวัญเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนุชภาพร สุเทวี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กับคำขวัญ “เชี่ยวชาญตุลาการ วางรากฐานกฎหมายไทย เทิดไท้องค์รพี”
และรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกาญจนาภรณ์ บุญอยู่ คณะบริหารธุรกิจ กับคำขวัญ “วันรพีรำลึก จารึกดวงใจราษฎร์ พระผู้ปราชญ์กฏหมายไทย”
ส่วนรางวัลชมเชย นางสาวสิริลักษณ์ ศรีแสงอ่อน คณะบริหารธุรกิจ กับคำขวัญ “ปราชญ์เปรื่องปัญญา กฎหมายพัฒนา ๗ สิงหาวันรพี” และ นางสาว อรนิภา พรหมเกิด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กับคำขวัญ “เฉลียวฉลาดรพี สดุดีเจ้าฟ้า บิดากฎหมายไทย” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *