มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ นมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) นำนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 มทร.พระนคร เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญานนท์วิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดำเนินกิจกรรมโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร
คณะนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ได้เข้านมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร รับฟังโอวาทจากหลวงพ่อ ในการนี้ รศ.สุภัทรา เป็นผู้แทนคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ถวายไตรจีวร พานธูปเทียนแพ และปัจจัยร่วมทำบุญจากคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ประจำสาขาที่ 176 เป็นจำนวนเงิน 18,920 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม และนางอำภา เจียรกิตติกุล ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ร่วมถวายพลอย 100,000 กะรัต และเครื่องปั้นดินเผารูปสัตว์เพื่อประดับในสระบัวจำลองรอบฐานพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย หรือหลวงพ่อหยก และคุณสุเทพ สุธัญญวินิจ นักศึกษาวิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 2 และครอบครัว ถวายภาพเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จากนั้น พระอาจารย์หลวงพ่อ ได้มอบพระเกศของหลวงพ่อ ในผอบแก้ว ให้กับท่านอธิการบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป
ในการนี้ คณะนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุริยา มากมูล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ผู้ดูแลสาขา สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 อาจารย์นริศ พุ่มดนตรี ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขา นำคณะนักศึกษาสักการะสิ่งมงคลประจำวัดธรรมมงคล ประกอบด้วย พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย หรือหลวงพ่อหยก พระหยกแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าแม่กวนอิมหยกแกะสลัก และพระพุทธสุพิโนภาสศาสดา หรือหลวงพ่อใหญ่ พระประธานประจำพระอุโบสถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการอนุมัติเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 ในปี 2559 จัดการเรียนการสอนวิชาสมาธิ เริ่มต้นจากหลักสูตรชินสาสมาธิ หลักสูตรวิทิสาสมาธิ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ต่อเนื่องด้วยหลักสูตรญาณสาสมาธิ จนถึงปัจจุบัน ทางสถาบันได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเพิ่มพลังจิต แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและการทำสมาธิ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสงบสุข

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *